Az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelve (Industrial Emissions Directive - IED), mely 2011. január 6. óta hatályos, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelv mellett további hat, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari tevékenységet szabályozó ágazati irányelvet foglal egyetlen irányelvbe. Az IED a jogi szabályozás hatékonyságát hivatott javítani a környezetvédelmi és egészségügyi célkitűzések lehető legmagasabb szintű és legköltséghatékonyabb elérése érdekében.
 
Az ipari kibocsátásokat érintő joganyag újraszabályozását az IPPC irányelv, illetve a gyakran egymást átfedő és tagállamonként eltérően alkalmazott ágazati irányelvek végrehajtásával kapcsolatban felmerült gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé. Az új szabályozás központi célkitűzése továbbra is a környezetszennyezés integrált szemléletű megelőzése és csökkentése, de mindemellett szükség volt az elérhető legjobb technikák (BAT) alkalmazási kötelezettségének erősítésére, az új műszaki megoldások elterjesztésének további ösztönzésére, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésére az engedélyezési eljárás, a monitoring és a jelentési kötelezettségek egyes előírásainak egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele révén.
 
A Bizottság 2007. december 21-én fogadta el az IED tervezetét. A tervezet elkészítése előtt kiterjedt vizsgálatokat folytattak, melynek keretében tanulmányok készültek a versenyképességről, a jogszabályok összehangolásának lehetőségeiről, egyes adott iparágakról, és élénk eszmecserét is folytattak az érintett felekkel.
 
Az eredmény egy koherensebb irányelv lett, mely megerősíti a BAT alkalmazását EU-szerte, különösképpen a BAT-tól egyes egyedi esetekben való eltérés szigorításával, és nagyobb hangsúlyt helyez az engedélyekben foglalt előírások indokolásra is.
 
Az IED a következő alapelveken fekszik: integrált megközelítés, elérhető legjobb technikák, rugalmasság, ellenőrzések és a nyilvánosság részvételének biztosítása.

  • Az integrált megközelítés azt jelenti, hogy az engedélyek kiadásakor figyelembe veszik a létesítmény teljes környezeti teljesítőképességét, többek között a levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátásokat, a hulladékkezelést, a nyersanyag-felhasználást, az energiahatékonyságot, a zajterhelést, a balesetek megelőzését és felhagyáskor a telephely környezeti állapotának helyreállítását. Az IED célja a környezet egészének magas szintű védelme.
  • Az engedélyekben foglalt kibocsátási határértékeknek az elérhető legjobb technikákon kell alapulniuk, a tevékenység végzésének feltételeit a vonatkozó BAT-következtetések alapján kell előírni. A Bizottság - hogy segítse az engedélyező hatóságokat és a vállalatokat a BAT meghatározásában - információcserét biztosít az EU tagállamok, az ipar és a környezetvédelmi szervezetek képviselői között. A folyamatot az Európai IPPC Iroda koordinálja. Ez az információcsere eredményezi a BAT-következtetések és a BAT referenciadokumentumok megalkotását, elfogadását, illetve felülvizsgálatát.
  • Az IED bizonyos esetekben megengedi az engedélyező hatóságoknak, hogy kevésbé szigorú határértékeket írjanak elő a létesítmények számára. Ezt kizárólag abban az esetben tehetik meg a hatóságok, ha a környezethasználó igazolja, hogy a vonatkozó BAT-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikákkal megvalósítható kibocsátási szintek elérése aránytalanul magas költségekkel járna a környezeti előnyökhöz képest az érintett létesítmény földrajzi helye és a helyi környezeti feltételek vagy az érintett létesítmény műszaki jellemzői miatt. Emellett az IED a nagytüzelő berendezések számára rugalmassági mechanizmusokat ajánl fel.
  • Az IED a környezetvédelmi ellenőrzésekkel kapcsolatban is rendelkezik. A tagállamoknak ki kell dolgozniuk az ellenőrzések keretrendszerét, mely szerint ellenőrzési terveket szükséges készíteniük.
  • AZ IED biztosítja a nyilvánosság nagyfokú részvételét a döntéshozási folyamatokban.

A jogszabályi szöveg az EU hivatalos nyelvein elérhető az Unió hivatalos honlapján, valamint az Európa oldalon egy rövid összefoglaló is található az IED-ről.